Privacyverklaring

Mulder hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens welke u aan ons heeft verstrekt.

Privacy beleid
Mulder Automotive Groep verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in onze AVG-verklaring en beleidsdocument.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van klanten of (toe)leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mulder Automotive Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mulder Automotive Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres en/of rijbewijsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mulder Automotive Groep de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:

 • Bank- en salarisgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Mulder Automotive Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Mulder Automotive Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mulder Automotive Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mulder Automotive Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Mulder Automotive Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mulder Automotive Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mulder Automotive Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Mulder Automotive Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mulder Automotive Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, rijbewijsgegevens, ID-gegevens, BSN-nummer en/of bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Mulder Automotive Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde doeleinden welke voortvloeien uit de afspraken welke wij met u zijn overeengekomen. Wij geven alleen nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij belangrijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

APK

Met ingang van 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het daadwerkelijke brandstofverbruik van personenauto's en lichte bedrijfswagens die op of na 1 januari 2021 zijn geregistreerd, te meten en door te geven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat wij, conform de geldende wet- en regelgeving, het daadwerkelijke brandstofverbruik van uw voertuig meten en de bijbehorende gegevens doorsturen naar de RDW.

Plaats van verwerking en beveiliging
Mulder Automotive Groep verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Uw gegevens worden opgeslagen op een goed beveiligde server. Mulder Automotive Groep maakt gebruik van de diensten van Yello IT (Laan van Londen 100, 3317 DA Dordrecht) als verwerker. Mulder Automotive Groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Mulder Automotive Groep heeft afspraken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens met alle partijen en personen die op welke wijze dan ook inzage of toegang tot persoonsgegevens hebben.

Websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie met als doel advertentie uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Mulder Automotive Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wijzigen van uw gegevens
Indien u een bestaande klantrelatie met ons heeft, dan heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens en contactvoorkeuren in te zien en/of te wijzigen. Hiervoor dient u in te loggen op uw persoonlijke klantenpagina via https://mulderautomotive.nl/klantensite.

Aanpassen privacystatement
Wij behouden ons het recht voor om ons privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen en recht op inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen, inzage, correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens kunt u contact opnemen met de heer B. Alblas via info@mulderautomotive.nl. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacystatement dateert van 2 januari 2019.